Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Một số tin tức hoạt động của công ty

"Nhiều hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại đã chứng tỏ được sự lớn mạnh của một công ty như Đại hội cổ đông báo cáo tình hình kinh tế hoạt động của công ty và định hướng phát triển, Đại hội đại biểu công đoàn công ty công đoàn lớn mạnh thì chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên một cách tốt nhất, Thành lập đảng bộ công ty luôn đi theo đường lối đảng nhà nước đóng góp xây dựng đất nước."

ĐẠI HÔI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ I

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢN BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 PHẢ LẠI